Brev från Donald Tusk till EU:s ledare inför den informella middagen i Tallinn

Europeiska rådet
  • 21.9.2017
  • 18:25
  • Pressmeddelande
  • 529/17
  • Inre marknaden
  • Inrikes frågor
  • Utrikes frågor och internationella förbindelser
  • Euroområdet
  • Institutionella frågor
  • Budget
21.9.2017
Presskontakter

Preben Aamann
Talesperson för Europeiska rådets ordförande
+32 2 281 51 50
+32 476 85 05 43

Jag skriver till er med anledning av att premiärminister Jüri Ratas har bett mig leda vår gemensamma middag inför det digitala toppmötet i Tallinn.

Den 29 juni 2016, några dagar efter att Storbritannien röstat för att lämna EU, bestämde vi oss för att inleda en reflektion om EU:s framtid med 27 medlemsstater. I september 2016 hölls det första mötet i denna fråga och resultatet blev Bratislavafärdplanen. Vi enades om att prioritera de ämnen som är mesta angelägna för våra medborgare: migration, säkerhet samt ekonomiska och sociala frågor. Under året arbetade vi vidare med den här agendan på Malta och i Bryssel och det ledde till Romförklaringen, som innehåller en mer heltäckande vision för de kommande åren.

Vi bestämde oss samtidigt för att uppnå resultat med de prioriterade frågorna även under våra ordinarie möten i Europeiska rådet. Vi har kunnat lösa flera av dem. Därför är situationen i Europa är bättre i dag och därför kan vi se framtiden an med större tillförsikt. Vad gäller migrationen inriktade vi oss först på östra Medelhavsrutten och sedan på centrala Medelhavsrutten, vilket resulterade i att vi återfick kontrollen över våra yttre gränser och att antalet irreguljära migranter och dödsfall till havs minskade. Vad gäller säkerheten har vi fortsatt att vässa instrumenten mot terrorism och gjort viktiga framsteg i frågan om ett europeiskt försvar, bland annat genom samarbete med Nato. På det ekonomiska området har vi inlett en omorientering av EU:s handelspolitik, för att mildra de negativa effekterna av globaliseringen. Vi behåller våra höga ambitioner när det gäller att öppna marknaden (handelsavtal med Kanada och Japan) samtidigt som vi inför tuffare åtgärder mot illojala handelsmetoder.

På samtliga områden kvarstår viktiga och svåra arbetsuppgifter. Vi behöver befästa den externa migrationspolitiken, förbättra kapaciteten för återvändande och hitta hållbara lösningar för ett reformerat asylsystem. Vi måste fortsätta att stärka det europeiska försvaret, i första hand genom att inleda det permanenta strukturerade samarbetet i december. Vi behöver även fortsätta att stärka vår ekonomiska bas, bland annat genom den digitala inre marknaden (toppmötet i Tallinn), samtidigt som vi ser till att den är socialt balanserad (toppmötet i Göteborg i november).

Vi måste också fatta beslut om euroområdets fortsatta utveckling. Det finns ingen magisk lösning på frågan om hur den ekonomiska och monetära unionen ska fullbordas en gång för alla. Men jag är övertygad om att vi är skyldiga att få EMU att fungera bättre och stegvis se till att denna union blir starkare. Vi bör prioritera fullbordandet av bankunionen enligt den överenskomna färdplanen så att euroområdet får en starkare struktur. Det innebär att vi måste utarbeta en gemensam säkerhetsmekanism för bankunionen, för att åstadkomma ytterligare riskminskning och bana väg för ett europeiskt insättningsgarantisystem. Vi behöver också förbättra EU:s handlingsförmåga, exempelvis genom att utveckla Europeiska stabilitetsmekanismen i riktning mot en europeisk valutafond. Ett antal idéer om styrning och budgetmedel som särskilt gäller euroområdet har lagts fram, och de kommer att behöva diskuteras ytterligare. För att gå vidare med de här prioriteringarna kommer jag att sammankalla till ett inkluderande eurotoppmöte i december. Konkreta beslut om dessa frågor bör fattas senast vid Europeiska rådets möte i juni nästa år.

Samtidigt bör vi fortsätta att utveckla EU:s internationella roll, både i grannskapet och globalt. Vid Europeiska rådets möte i oktober föreslår jag att vi diskuterar hur vi ska reagera på händelseutvecklingen i fråga om förbindelserna med Turkiet och i maj nästa år föreslår jag, efter att ha kommit överens med premiärminister Bojko Borisov, att vi träffas i Bulgarien för ett toppmöte om västra Balkan. Vårt arbete på handelsområdet kommer även fortsättningsvis att vara en viktig prioritering.

Bortom dessa omedelbara prioriteringar väntar en stor uppgift när det gäller EU:s nästa fleråriga budget. Den diskussionen kommer att forma vår politik för de kommande åren och den inleds på riktigt så fort vi har ingått avtalet om Storbritanniens utträde. Frågan kommer att utgöra en viktig punkt på vår dagordning tills vi når enighet inför den nya fleråriga budgetramens ikraftträdande 2021.

Vi kommer inte att kunna ta upp eller besluta om alla de här sakerna i Tallinn. Men jag tror att mötet blir ett utmärkt tillfälle att diskutera hur vi ska ta oss an debatten, särskilt med tanke på de många intressanta åsikter vi nyligen har hört om innehåll, metod och mål. Jag kommer att rådfråga er för att vi, efter diskussionen, ska kunna besluta hur Europeiska rådets arbete ska organiseras i det här avseendet. För att garantera en öppen, rättfram och informell diskussion om dessa frågor kommer inga dokument att läggas fram, och diskussionen kommer inte att resultera i några skriftliga slutsatser.

Slutligen ska vi vara medvetna om att brexit fortfarande är en av våra största uppgifter. Vårt nästa möte med EU27 i oktober kommer att handla om brexit, med utgångspunkt i artikel 50.