Aby mogli Państwo jak najskuteczniej korzystać z naszej strony, zastosowaliśmy pliki cookie. Więcej informacji: jak stosujemy pliki cookie i jak zmienić swoje ustawienia.

Zastrzeżenia prawne


Informacje na tej stronie podlegają przepisom o ochronie danych osobowych i prawom autorskim; Rada nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Zasięganie informacji na tej stronie lub korzystanie z niej oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na warunki ogólne przedstawione poniżej.

Ochrona danych osobowych

Radzie zależy na ochronie prywatności. Podstawą ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez Radę jest rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. określające zasady i obowiązki, których przestrzegać muszą instytucje europejskie przetwarzające dane osobowe, oraz decyzja Rady 644/2004 z dnia 13 września 2004 r. zawierająca dalsze przepisy wykonawcze dotyczące ochrony danych w odniesieniu do Rady.

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez odniesienie się do numeru identyfikacyjnego lub co najmniej jednego szczególnego czynnika określającego jej tożsamość.

Dostęp do informacji na stronie Rady lub uzyskiwanych za pomocą tej strony zasadniczo nie wymaga podawania przez użytkownika jakichkolwiek danych osobowych. Jednak aby skorzystać z niektórych usług online, np. zwrócić się o możliwość zwiedzenia Rady lub wysłać zapytanie do Sekcji Informacji Publicznej, użytkownik może zostać poproszony o podanie w formularzu informacji o sobie, np. danych kontaktowych (nazwisko i imię, zawód, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu lub obywatelstwo). Rada gromadzi takie informacje osobowe jedynie w zakresie, w jakim jest to konieczne do zrealizowania celu określonego w danej usłudze online.

W przypadku każdej takiej usługi informacje na temat administratora danych (czyli osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych dotyczących użytkownika) są podane w oświadczeniu o ochronie prywatności, które pojawia się w przypadku każdej takiej usługi, a także w publicznym rejestrze operacji przetwarzania danych prowadzonym przez inspektora ochrony danych w danej instytucji. Aby skorzystać ze swoich praw lub uzyskać dodatkowe informacje, można się zwrócić bezpośrednio do właściwego administratora danych. O opinię na temat operacji przetwarzania, które dotyczą użytkownika lub są przez niego przeprowadzane, może się on również zwrócić do inspektora ochrony danych zatrudnionego w Radzie.  Jeśli Państwa zdaniem w wyniku przetwarzania Państwa danych osobowych doszło do naruszenia Państwa praw, mogą Państwo wystąpić ze skargą do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, który jest niezależnym organem nadzorczym.

Strona ta podaje niekiedy łącza do innych stron internetowych. Jako że Rada nie ma żadnej kontroli nad takimi stronami, proponujemy, by zapoznali się Państwo z polityką w zakresie ochrony prywatności stosowaną przez administratorów tych stron.

Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, internetowego narzędzia analitycznego oferowanego przez firmę Google, Inc. Pozwala ono na lepszy wgląd w użytkowanie portalu. Więcej informacji na ten temat: Zasady stosowania plików cookie.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Rada prowadzi niniejszą stronę, aby ułatwić społeczeństwu dostęp do informacji na temat ogólnych działań i polityk Rady. Dążymy do tego, by informacje te były aktualne i dokładne. Rada nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za materiały znajdujące się na tej stronie. Materiały te:

  • są informacjami o charakterze ogólnym, które nie odnoszą się do konkretnej sytuacji jakichkolwiek osób ani podmiotów;
  • mogą nie być wyczerpujące, kompletne, dokładne czy aktualne;
  • niekiedy odsyłają do zewnętrznych stron internetowych, nad którymi służby Rady nie mają kontroli i za które Rada nie bierze odpowiedzialności;
  • nie stanowią porady zawodowej ani prawnej (jeżeli potrzebują Państwo konkretnej porady, powinni Państwo skorzystać z pomocy wykwalifikowanego specjalisty).

 

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że dokument dostępny online nie musi być całkowicie tożsamy z oficjalnie przyjętym tekstem. Za autentyczne uznać można jedynie ustawodawstwo Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Zależy nam, by zakłócenia spowodowane błędami technicznymi występowały jak najrzadziej. Jednak niektóre dane lub informacje na naszej stronie mogły zostać stworzone lub udostępnione w plikach lub formatach, które nie są pozbawione błędów: tym samym nie możemy zagwarantować, że dostęp do naszej strony nie zostanie zakłócony lub w inny sposób utrudniony. Jeżeli zostaniemy powiadomieni o jakichkolwiek błędach, postaramy się je naprawić. Rada nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody, które bezpośrednio lub pośrednio są wynikiem korzystania z tej strony.

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności nie służy ograniczeniu odpowiedzialności Rady wbrew wymogom ustanowionym w stosowanym prawie krajowym lub prawie europejskim ani wyłączeniu jej odpowiedzialności za kwestie, które odpowiedzialność na mocy art. 340 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) nie może zostać wyłączona.