Какво върши Съветът на ЕС?

1. Договаря и приема законодателните актове на ЕС

Съветът e основен орган на ЕС за вземане на решения.

В повечето случаи той договаря и приема законодателни актове заедно с Европейския парламент по обикновената законодателна процедура, позната и като процедура за съвместно вземане на решение. Съвместното вземане на решение се използва в области на водене на политики, където ЕС има изключителна компетентност или споделена компетентност с държавите членки. В тези случаи Съветът извършва законодателна дейност въз основа на предложения, представени от Европейската комисия.

2. Координира политиките на държавите членки

Съветът отговаря за координацията на политиките на държавите членки в конкретни области, като например:

  • икономическите и фискалните политики: Съветът координира икономическите и фискалните политики на държавите членки с цел подобряване на икономическото управление в ЕС, наблюдава националните бюджетни политики и укрепва фискалната рамка на ЕС; освен това се занимава с правните и практическите аспекти на еврото, финансовите пазари и движението на капитали
  • образованието, културата, младежта и спорта: В тези области Съветът приема рамки за политиките на ЕС и работни планове, в които се определят приоритетите за сътрудничество между държавите членки и Комисията
  • политиката по заетостта:  Въз основа на заключенията на Европейския съвет относно състоянието на заетостта в ЕС Съветът изготвя годишни насоки и препоръки за държавите членки

3. Разработва общата външна политика и политика на сигурност на ЕС

Съветът определя и изпълнява външната политика и политиката на сигурност на ЕС въз основа на насоките, дадени от Европейския съвет. Тук се включват и помощта за развитие и хуманитарната помощ от ЕС, отбраната и търговията. Заедно с върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Съветът следи за единството, съгласуваността и ефективността на външната дейност на Съюза. 

4. Сключва международни споразумения

Съветът възлага на Комисията мандат да договаря от името на ЕС споразумения между ЕС и страни извън ЕС и международни организации. В края на преговорите въз основа на предложение на Комисията Съветът взема решение за подписването и сключването на споразумението. Освен това Съветът приема окончателното решение за сключване на споразумението, едва след като Европейският парламент даде одобрението си (необходимо в области, за които се използва процедурата на съвместно вземане на решение) и споразумението бъде ратифицирано от всички държави — членки на ЕС.

Тези споразумения може да се отнасят до сфери с широк обхват, като търговия, сътрудничество и развитие, или до конкретни области, като текстил, рибарство, митници, транспорт, наука и технологии, и т.н. 

5. Приема бюджета на ЕС

Съветът приема бюджета на ЕС съвместно с Европейския парламент.

Бюджетният период обхваща една календарна година. Той обикновено се приема през декември и започва да тече от 1 януари на следващата година.